Antas 1

A. Binagong Baybayin

Ang mga baybay (characters) ng Baybayin ay pinapayak upang mapadali ang pagsusulat sa mga ito at upang mapadali din ang pagsasama-sama ng mga ito sa mga susunod na antas.

Hindi ginagamit ang binagong baybayin sa pamantaying sulat ng LLL ukol sa Tagalog. Ito’y ginagamit lamang bilang pangsaad ng bigkas ng isang titik at sa paglilimbit (type) sa panuos (computer) ng LLL.

Mga Baybay:

Bilang Binagong Baybayin Baybayin
1 insta 1.png
2 insta001 1.png
3 insta002 1.png
4 insta003 1
5 insta004 1.png
6 insta005 1
7 insta006 1.png
8 insta007 1.png
9 insta008 1.png
10 insta009 1
11 insta010 1.png
12 insta011 1
13 insta012 1
14 insta013 1.png
15 insta014 1.png
16 insta015 1.png
17 insta016 1

Mga Kudlit:

Bilang Kudlit
18 insta017.gif
19 insta
20 insta001
21 insta002

Ang mga baybay-patinig (ba, ka, da, ga, ha, la, ma, na, nga, pa, sa, ta, wa, ya) ay nilalagyan ng mga kudlit o mga tatak upang mapalitan ang dulong-patinig “a”. Nilalagyan ng i-kudlit sa itaas upang maging “i” ang dulong-patinig, at sa kanan upang maging “e”. Nilalagyan ng u-kudlit sa ibaba upang maging “u”, at sa kanan upang maging “o”. Nilalagyan ng pananggal-kudlit sa ibaba upang tanggalin ang dulong-patinig “a”.

Mga Halimbawa:

1

Ganap na Tala:

a1a-2

Pansin: Gagamitin lamang ang mga pantig na may “e” at “o” sa mga hiram na salitang Kanluranin, Sungsong, Nihon at mga pangalan. Kapag Tagalog ang salita, ang “u” at “o” ay iisa, ganun din ang “i” at “e”. Halimbawa, ang bubog (glass) ay isusulat bilang “bubug” at ang bibe (duck) ay isusulat bilang “bibi”.

Ang mga katinig na hindi taal o katutubo sa wikang Tagalog ay maaaring isulat sa pamamagitan ng paglalagay ng panayuhang kudlit. Nilalagay ito sa gawing itaas ng mga baybay upang palitan ang katinig ng mga ito. Ang batas ukol sa mga kudlit ay sinusunod pa rin.

Halimbawa:

2

Ganap na Tala:

a1a-3

Halimbawa ng paggamit:

Lahatang Pagpapahayag ng Karapatang-Pantao – Lathalain 1 (Universal Declaration of Human Rights – Article 1):

1.png

Niliwat sa karaniwang sulat:

Ang lahat ng tao’y isinilang na malaya at
pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan.
Sila’y pinagkalooban ng katwiran at  budhi  at
dapat magpalagayan ang isa’t isa sa diwa ng pagkakapatiran.

B. Mga Bataying Iklinyo

Ang mga iklinyo ay ginagamit upang daglatin ang mga salitang madalas gamitin at upang katawanin ang mga karaniwang bantas. Narito ang pitong (7) bataying iklinyo:

1

Ang mga iklinyo ukol sa “araw”, “buwan” at “taon” ay maaaring gamitin upang isulat ang mga taburaw (dates):

1

Narito pa ang ibang mga katumbas na bantas:

1.png

Ang ibang bantas na wala rito ay katulad din ng ginagamit sa pandaigdigan.

← Nakaraan: Panimula                     Susunod: Antas 2A →

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s