Antas 2B

B. Pang-isahing Iklinyo

Ang 119 pang-isahing iklinyo ay kumakatawan sa pinakamadalas gamiting mga maiikling salita Tagalog. Binubuo sila ng hanggang sa dalawang (2) binagong baybayin (Antas 1A) na pinagpatong, pinagsama o kaya’y pinaloob sa isa.

Pangkat 1 (Isang Pantig):

Bilang Pang-isahing Iklinyo Puna
1 insta “a”, na tinanggalan ng isang hagod, na may patayong guhit sa loob*; magiging “eh” kapag nilagyan ng i-kudlit at at “oh” kapag nilagyan ng u-kudlit.
2 insta003.gif “a” na may “nga” sa loob
3 insta001.gif “a” na may tinapyas na “ta” sa loob
4 insta.gif “a” na may tinapyas na “i” sa loob
5 insta004 “u” na may patayong guhit sa ilalim*
6 insta005 “ba” na may patayong guhit sa ilalim*
7 insta006 tinapyas na “ka” na may patayong guhit sa ilalim*
8 insta “ka” na patayong guhit sa dulo*
9 insta001 tinapyas na “ka” na may tinapyas na “u” (pamudpod) sa ibabang gilid
10 insta002 “ka” na may pamudpod sa dulo
11 insta001.gif “ga” na may i-kudlit sa ibaba
12 insta004  pinagpatong na “ma” at “na”
13 insta005 “ma” na may pamudpod sa ibabang gilid
14 insta006 “na” na binaluktot pakaliwa ang tangkay
15 insta.gif “na” na tinanggalan ng tangkay at ikinabit sa “nga”
16 insta “na” na tinanggalan ng tangkay at ikinabit sa itinuwid na “nga”
17 insta001 “na” na may i-kudlit sa dulo
18 insta002 “pa” na itinayo ang dulo*
19 insta003 “nga” na may patayong guhit sa ilalim*
20 insta004 “sa” na tinuwid ang dulo*
21 insta005 “sa” na may i-kudlit sa dulo

* Nilalagyan ng patayong guhit o itinutuwid ang isang hagod/tangkay upang hindi magpagkamalang baybayin ang titik na iyon.

Pangkat 2 (Dalawa o Higit pang Pantig)

Bilang Pang-isahing Iklinyo Puna
22 insta002 “a” na may tinuwid na “la” sa loob
23 insta001 pinagsamang “a” at “ma”
24 insta003 “a” na may binaliktad na “na” sa loob*
25 insta004.gif “a” na may “ta” sa loob
26 insta004 pinagsamang “a” at “ya”
27 insta005  pinagpatong na “i” at “ba”
28 insta001 pinagsamang tinapyas na “i” at tinapyas na “ta”
29 insta002 pinagsamang tinapyas na “i” at tinapyas na “a”
30 insta003 pinagsamang tinapyas na “i” at “i” na tinanggalan ng pahalang na hagod**
31 insta pinagsamang tinapyas na “i” at tinapyas na “u”
32 insta003  pinagpatong na “u” at “ka”
33 insta004 pinagpatong na “u” at “pa”
34 insta005  pinagpatong na “ba” at “ta”
35 insta006 pinagpatong na “da” at tinuwid na “ha”
36 insta tinuwid at inurong na “la” na may “ma” sa loob
37 insta001 pinagpatong na tinuwid na “ka” at tinuwid na “ha”
38 insta002 pinagpatong na tinuwid na “ka” at tinapyas na “ya”
39 insta003 pinagpatong na “ma” at tinuwid na “la”
40 insta004 pinagpatong na tinuwid na “pa” at tinuwid na “la”
41 insta005 pinagsamang tinuwid na “sa” at tinuwid na “la”
42 insta006 “ta” na may tinuwid na “la” sa loob

* Ang binaliktad na “na” ay sumasagisag sa salitang pananong.

** Ang “i” na tinanggalan ng pahalang na hagod ay kumakatawan sa mga panghalip na kaugnay ng “iyo” tulad ng “inyo”, “ninyo”, “tayo” at “kayo”.

Pangkat 3 (Tahas, Baling at Pamanahon)

Bilang Pang-isahing Iklinyo Puna
43 insta pinagpatong na dalawang “u”, ang isa ay tinanggalan ng isang hagod
44 insta001 pinagpatong na “da” at “pa”
45 insta002 “da” na may i-kudlit sa dulo
46 insta003 “pa” na ginawang pamudpod ang dulo
47 insta004  pinagpatong na “sa” at “na”
48 insta005 “ta” na may “ga” sa loob
49 insta006 “ta” na may “ma” sa loob
50 insta pinagpatong na “ba” at tinapyas na “ka”
51 insta001 pinagpatong na “ba” at “wa”
52 insta002 “da” na may pamudpod sa dulo
53 insta003  pinagpatong na tinuwid na “ha” at “da”
54 insta004 pinagpatong na tinuwid na “ha” at “wa”
55 insta005 “ma” na hinati ng patayong guhit
56 insta003.gif
57 insta pinagpatong na “ba” at tinuwid na “ka”
58 insta001 pinagpatong na tinuwid na “ha” at “ba”
59 insta002 tinuwid at inurong na “la” na may “ga” sa loob
60 insta003 pinagpatong na “ma” at tinapyas na “sa”
61 insta004
62 insta005 pinagpatong na “ma” at binaliktad na “la”*
63 insta006

* Ang binaliktad na “la” ay kumakatawan sa pag-uulit.

Pangkat 4 (Pamilang at Panukat)

Bilang Pang-isahing Iklinyo Puna
64 insta Ang mga gansal (odd) na mga pamilang ay nakaharap sa kaliwa; ang mga tukol (even) na mga pamilang ay nakaharap sa kanan.

Ang puwang sa mga gansal na pamilang ay nilagay upang maiwasan ang pagkakalito.

Ang sagisag ng awan o zero ay 0 (malaking u-kudlit).

65 insta001
66 insta002
67 insta003
68 insta004
69 insta005
70 insta006
71 insta007
72 insta008
73 insta009
74 insta pinagpatong na “da” at tinapyas na “a”
75 insta001 tinuwid at inurong na “la” na may “ba” sa loob
76 insta002.gif pinagpatong na tinuwid na “i” at tinuwid na “la”
77 insta003 “ba” na may tinapyas na “wa” sa ilalim
78 insta004 pinagpatong na “ba” at tinuwid na “la”
79 insta005 pinagpatong na “ha” at tinuwid na “la”
80 insta006 inurong na “la” na may “ha” sa loob
81 insta007 tinuwid at inurong na “la” na may baliktad na “la” sa loob
82 insta008 pinagsamang “ma” at “nga”
83 insta009 “ma” na may patayong guhit sa ilalim
84 insta001.gif pinagpatong na “wa” at tinuwid na “la”

Pangkat 5 (Mga Hango)

Bilang Pang-isahing Iklinyo Puna
85 insta.gif “a” na may tinuwid na “ka” sa loob
86 insta.gif “a” na may tinapyas na “ka” sa loob
87 insta002 pinagpatong na “i” at tinapyas na “ka”
88 insta003 pinagpatong na “i” at “i” na tinanggalan ng pahalang na hagod
89 insta004 pinagpatong na “da” at tinapyas na “ta”
90 insta005 pinagsamang “da” at tinapyas na “a”
91 insta pinagpatong na “da” at “u”
92 insta007 pinagpatong na tinuwid na “ga” at binaliktad na “na”
93 insta007 pinagsamang “ga” at “ta”
94 insta008 pinagsamang “ga” at tinapyas na “a”
95 insta009 pinagsamang “ga” at “u”
96 insta015 pinagpatong na tinuwid na “ka” at tinuwid na “la”
97 insta012 pinagsamang tinapyas na “ka” at “ma”
98 insta013 pinagpatong na tinapyas na “ka” at “na”
99 insta014 pinagpatong na tinapyas na “ka” at binaliktad na “na”
100 insta034 pinagsamang tinapyas na “ka” at tinapyas na “ya”
101 insta010 pinagsamang tinapyas na “ka” at “i” na tinanggalan ng pahalang na hagod
102 insta011 pinagpatong na tinapyas na “ka” at tinuwid na “la”
103 insta017 pinagpatong na tinuwid na “ka” at “ta”
104 insta018 pinagpatong na dalawang “na”
105 insta019 pinagsamang “na” at “ma”
106 insta020 pinagpatong na “na” at “ta”
107 insta021 pinagpatong na “na” at tinuwid na “la”
108 insta022 pinagsamang “na” at tinapyas na “ta”
109 insta023 pinagsamang “na” at tinapyas na “ya”
110 insta024 pinagsamang “na” at tinapyas na “a”
111 insta011 pinagsamang “na” at “i” na tinanggalan ng pahalang na hagod
112 insta026 pinagsamang “na” at “u”
113 insta027 pinagpatong na tinuwid na “pa” at binaliktad na “na”
114 insta028 pinagpatong na tinuwid na “sa” at binaliktad na “na”
115 insta029 pinagpatong na “sa” at tinuwid na “la”
116 insta030 pinagpatong na “sa” at binaliktad na “na”
117 insta031 pinagsamang “sa” at tinapyas na “ya”
118 insta032 “ta” na may “i” na tinanggalan ng pahalang na hagod sa loob
119 insta033 “ta” na may tinuwid na “ka” sa loob

← Nakaraan: Antas 2A                     Susunod: Antas 3A →