Antas 3A

A. Talapantigang LLL (LLL Syllabary)

Ang talapantigang LLL ay tangkas (set) ng mga titik na katulad ng binagong baybayin (Antas 1A) at ginagamit upang isulat ang mga salitang palasak (colloquial) at Kanluranin, kabilang na dito ang mga pangalan ng pook at tao. Ito ay ginagamit din sa Antas 5B, 6B at 7B.

Mga Katumbas-Titik

Pangkat 1

Bilang Katumbas-Titik Puna
1 insta hinango mula sa unang dalawang hagod ng “a”
2 insta001 hinango mula sa “i”
3 insta002 hinango mula sa sagisag ng tuldok
4 insta003 hinango mula sa “ba”
5 insta004 hinango mula sa “da”
6 insta005 hinango mula sa “ga”
7 insta006 binaliktad na titik t (tingnan ang ibabang talay)
8 insta007 binaliktad na titik b (tingnan ang bilang 4) dahil magkamag-anak ang mga ito sa tunog.
9 insta008 binaliktad na titik d (tingnan ang bilang 5) dahil magkamag-anak ang mga ito sa tunog.
10 insta010 hinango mula sa “nga”
11 insta009 hinango mula sa “pa”
12 insta binaliktad na titik g (tingnan ang bilang 6)
13 insta011 binaliktad na titik y (tingnan ang bilang 14)
14 insta013 hinango mula sa “ya”

Pangkat 2

Katumbas-titik Puna
insta pinatangkad na “ka”
insta001 pinatangkad na “la”
insta002 pinatangkad na “ta”
insta003 titik a + titik i
insta004 titik a + titik u
insta005 titik b + panayuhan
insta008 titik k + panayuhan
insta006 titik d + panayuhan
insta007 titik g + panayuhan
insta009 titik p + panayuhan
insta010 titik s + panayuhan
insta011 titik t + panayuhan

* Kinakatawang-titik kapag ginagamit sa mga pangalang pantangi, mga titik Latin at mga dulngalan (acronyms).

Mga Pantig sa Anyong Katinig-Patinig

Ang mga katumbas-titik na katinig ay babaguhin ang anyo upang maisulat ang mga pantig. Kapag ang pantig ay nagtatapos sa “a”, ang mga pahalang na hagod ng mga katumbas-titik ay ihihilis. Kapag ang pantig ay nagtatapos sa “i”, ang mga pahalang na hagod ay papahabain; maliban sa “hi”, “li” at “ti” kung saan ang mga hagod ay isasayad sa ibaba. Kapag ang pantig ay nagtatapos sa “u”, ang mga pahalang na hagod ay ilalagay sa bandang itaas (kung wala sa itaas) at papahabain. Kapag ang pantig ay nagtatapos sa “e”, gagamitin ang pantig na nagtatapos sa “a” at tatabihan ng maliit na titik i. Kapag ang pantig ay nagtatapos sa “o”, gagamitin ang pantig na nagtatapos sa “a” at tatabihan ng maliit na titik u.

insta001 insta insta002 insta003 insta004
insta insta001 insta002 insta003 insta004
insta insta001 insta002 insta003 insta004
insta insta001 insta002 insta003 insta004
insta insta001 insta002 insta003 insta004
insta insta001 insta002 insta003 insta004
insta insta001 insta002 insta003 insta004
insta insta006 insta007 insta001 insta002
insta insta001 insta002 insta003 insta004
insta insta001 insta002 insta003 insta004
insta insta001 insta.gif insta004.gif insta005
insta insta001 insta002 insta003 insta004
insta insta001 insta002 insta003 insta004
insta insta001 insta002 insta003 insta004
insta insta001 insta004 insta002 insta003
insta insta001 insta002 insta003 insta004
insta insta001 insta002 insta004 insta003
insta insta001 insta002 insta003 insta004
insta insta001 insta002 insta003 insta004
insta insta001 insta002 insta003 insta004
insta insta001 insta002 insta003 insta004

* Tunog kapag ginagamit sa mga pangalang pantangi, mga titik Latin at mga dulngalan (acronyms).

Mga Pantig sa Anyong Patinig-Katinig at Anyong Katinig-Patinig-Katinig

Pangkat 1 (a):

Kapag ang panimulang pantig ay patinig o kaya’y nagtatapos sa “a”, ang panghuling katinig ay itatabi sa kanan nito.

Halimbawa:

1

Ganap na Tala:

1

Pangkat 2 (i):

Kapag ang panimulang pantig ay nagtatapos sa “i”, ang panghuling katinig ay ilalagay sa puwang sa ibabaw nito.

Halimbawa:

1.png

Ganap na Tala:

1

Pangkat 3 (u):

Kapag ang panimulang pantig ay nagtatapos sa “u”, ang panghuling katinig ay ilalagay sa puwang sa ilalim nito.

Halimbawa:

1.png

Ganap na Tala:

1.png

Pangkat 4 (e):

Kapag ang panimulang pantig ay nagtatapos sa “e”, ang panghuling katinig ay ilalagay sa puwang sa ibabaw nito (bahagyang ibababa ang tangkay ng titik i sa panimulang pantig upang magkaroon ng puwang).

Halimbawa:

1.png

Ganap na Tala:

1

Pangkat 5 (o):

Kapag ang panimulang pantig ay nagtatapos sa “o”, ang panghuling katinig ay ilalagay sa puwang sa ilalim nito (bahagyang itataas ang tangkay ng titik u sa panimulang pantig upang magkaroon ng puwang).

Halimbawa:

1.png

Ganap na Tala:

1

* Tunog kapag ginagamit sa mga pangalang pantangi, mga titik Latin at mga dulngalan (acronyms).

Mga Halimbawa ng Paggamit:

1

Ang tunay na baybay (spelling) ang gagamitin kapag sinusulat ang mga Kanluraning pangalan ng tao o pook:

1

← Nakaraan: Antas 2B                     Susunod: Antas 3B →

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s