Antas 4A

A. Mga Ulo

Ang mga ulo (Ingles: heads) ay mga palatiniging kasangkap (phonetic components) na kinakabit sa mga buntot upang makabuo ng mga pangalwahing iklinyo (Antas 4B). Katulad sila ng pagkakabuo sa mga pang-isahing iklinyo (Antas 2B).

Pangkat 1 (Mga Ulo na Nagsisimula sa “a”)

Ulo Puna
insta “a”
insta.gif “a” + “ba”
insta002 “a” + “ka”
insta003 “a” + “da”
insta004 “a” + “ga”
insta005 “a” + “ha”
insta006 “a” + “la”
insta007 “a” + “ma”
insta008 “a” + “na”
insta009 “a” + “pa”
insta010 “a” + “sa”
insta011 “a” + “ta”
insta012 “a” + “wa”
insta014 “a” + “ya”

Pangkat 2 (Mga Ulo na Nagsisimula sa “i”)

Ulo Puna
insta “i”
insta001 “i” + “ba”
insta002 “i” + “ka”
insta003 “i” + “da”
insta004 “i” + “ga”
insta005 “i” + “la”
insta002 “i” + “na”
insta007 “i” + “nga”
insta008 “i” + “sa”
insta.gif “i” + “ta”
insta010 “i” + “wa”
insta011 “i” + “ya”

Pangkat 3 (Mga Ulo na Nagsisimula sa “u”)

Ulo Puna
insta “u”
insta001 “u” + “ba”
insta002 “u” + “ga”
insta003 “u” + “ha”
insta004 “u” + “la”
insta005 “u” + “na”
insta006 “u” + “sa”
insta007 “u” + “ta”

Pangkat 4 (Mga Ulo na Nagsisimula sa “ba”)

Ulo Puna
insta “ba”
insta001 “ba” + “ba”
insta002 “ba” + “ka”
insta003 “ba” + “da”
insta004 “ba” + “ga”
insta005 “ba” + “ha”
insta006 “ba” + “la”
insta007 “ba” + “na”
insta008 “ba” + “sa”
insta009 “ba” + “ta”
insta010 “ba” + “wa”
insta011 “ba” + “ya”

Pangkat 5 (Mga Ulo na Nagsisimula sa “ka”)

Ulo Puna
insta “ka”
insta001 “ka” + “i”
insta002 “ka” + “ba”
insta003 “ka” + “ga”
insta004 “ka” + “ha”
insta005 “ka” + “la”
insta006 “ka” + “ma”
insta007 “ka” + “na”
insta008 “ka” + “pa”
insta010 “ka” + “ta”
insta “ka” + “wa”

Pangkat 6 (Mga Ulo na Nagsisimula sa “da”)

Ulo Puna
insta “da”
insta001 “da” + “a”
insta005 “da” + “i”
insta006 “da” + “ka”
insta002 “da” + “da”
insta003 “da” + “ga”
insta004 “da” + “ha”
insta007 “da” + “la”
insta008 “da” + “ma”
insta009 “da” + “na”
insta010 “da” + “nga”
insta011 “da” + “ta”

Pangkat 7 (Mga Ulo na Nagsisimula sa “ga”)

Ulo Puna
insta “ga”
insta001.gif “ga” + “a”
insta.gif “ga” + “ba”
insta001.gif “ga” + “da”
insta002.gif “ga” + “la”
insta003.gif “ga” + “ma”
insta004.gif “ga” + “na”
insta005 “ga” + “pa”
insta006 “ga” + “sa”
insta.gif “ga” + “ta”

Pangkat 8 (Mga Ulo na Nagsisimula sa “h”)

Ulo Puna
insta002 “ha”
insta “ha” + “ba”
insta004 “ha” + “ka”
insta001 “ha” + “da”
insta003 “ha” + “ga”
insta005 “ha” + “la”
insta006 “ha” + “na”
insta008 “ha” + “nga”
insta007 “ha” + “pa”
insta009 “ha” + “sa”
insta.gif “ha” + “ta”
insta011 “ha” + “wa”
insta012 “ha” + “ya”

Pangkat 9 (Mga Ulo na Nagsisimula sa “la”)

Ulo Puna
insta008.gif “la”
insta005 “la” + “i”
insta001 “la” + “ba”
insta.gif “la” + “ka”
insta001.gif “la” + “da”
insta002.gif “la” + “ga”
insta003.gif “la” + “ha”
insta007 “la” + “la”
insta008 “la” + “ma”
insta004.gif “la” + “na”
insta011 “la” + “nga”
insta010 “la” + “pa”
insta006.gif “la” + “sa”
insta005.gif “la” + “ta”
insta007.gif “la” + “wa”

Pangkat 10 (Mga Ulo na Nagsisimula sa “ma”, “na” at “nga”)

Ulo Puna
insta “ma”
insta001 “ma” + “ha”
insta002 “na” + “ga”
insta003 “na” + “i”
insta005 “na” + “ka”
insta004 “na” + “na”
insta001 “na” + “pa”
insta “nga”
insta001 “nga” + “la”
insta002 “nga” + “pa”

Pangkat 11 (Mga Ulo na Nagsisimula sa “pa”)

Ulo Puna
insta “pa”
insta009 “pa” + “u”
insta001 “pa” + “da”
insta “pa” + “ga”
insta003 “pa” + “la”
insta004 “pa” + “na”
insta006 “pa” + “nga”
insta007 “pa” + “sa”
insta008 “pa” + “ta”
insta.gif “pa” + “ya”

Pangkat 12 (Mga Ulo na Nagsisimula sa “sa”)

Ulo Puna
insta “sa”
insta001 “sa” + “u”
insta001 “sa” + “ba”
insta005 “sa” + “ka”
insta002 “sa” + “da”
insta003 “sa” + “ga”
insta004 “sa” + “ha”
insta.gif “sa” + “la”
insta001.gif “sa” + “ma”
insta002.gif “sa” + “na”
insta003 “sa” + “pa”
insta “sa” + “sa”
insta002 “sa” + “wa”
insta003 “sa” + “ya”

Pangkat 13 (Mga Ulo na Nagsisimula sa “ta”)

Ulo Puna
insta “ta”
insta002 “ta” + “a”
insta015 “ta” + “u”
insta003 “ta” + “ba”
insta008 “ta” + “ka”
insta004 “ta” + “da”
insta005 “ta” + “ga”
insta006 “ta” + “ha”
insta007 “ta” + “i”
insta009 “ta” + “la”
insta001 “ta” + “ma”
insta010 “ta” + “na”
insta012 “ta” + “nga”
insta011 “ta” + “pa”
insta013 “ta” + “sa”
insta014 “ta” + “ta”
insta016 “ta” + “wa”
insta017 “ta” + “ya”

Pangkat 14 (Mga Ulo na Nagsisimula sa “wa” at “ya”)

Ulo Puna
insta “wa”
insta001 “wa” + “ka”
insta002 “wa” + “la”
insta003 “wa” + “sa”
insta004 “wa” + “ta”
insta005 “ya”
insta “ya” + “ba”
insta001 “ya” + “ka”
insta002 “ya” + “ma”

← Nakaraan: Antas 3B                     Susunod: Antas 4B →

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s