Bukal/Font

Maaari ninyong ikubpasnin (download) ang bukal (font) sa dugtong (link) na ito:

WAB.ttf

Narito ang paraan ng pagsasatalga (installation) nito sa inyong Chrome panginain (browser):

1. Kubpasnin ang ligpit (file) na nasa itaas at ilagay ito sa inyong sanlig (desktop).

2. Kandutin (right-click) ang nasabing ligpit at piliin ang “Install” sa lumabas na pagpipilian.

3. Pindutin ang litraw (icon) na may tatlong guhit o tuldok na makikita sa kanang-itaas na bahagi ng Kulak at piliin ang “Settings”.

4. Pindutin ang “Show advanced settings…” na makikita sa pinakaibabang bahagi ng bayhon (page).

5. Hanapin ang “Web content” at sa ibaba at doon ay pindutin ang “Customize fonts…”.

6. Palitan ang lahat ng bukal/font na naroon sa “WAB”.